Trường MN TT Nhã Nam phối hợp Đoàn TN Thị trấn Nhã Nam , Trung tâm Y tế huyện Tân Yên khám sức khỏe định kỳ lần 2 năm học 2020-2021