Đóng lại

Kết nạp đảng viên mới tháng 10/2020: Đồng chí Nguyễn Thị Hồng