Công đoàn trường MN TT Nhã Nam tham gia lao động vệ sinh con đường vào khu trường mới