TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN NHÃ NAM

Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Quang, Thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Mail: c0ttnhanamty@bacgiang.edu.vn

Website: mnttnhanam.pgdtanyen.edu.vn

 

HIỆU TRƯỞNG: Nguyễn Thị Chính - Điện thoại: 0982289212

PHÓ HIỆU TRƯỞNG: Nguyễn Thị Năm - Điện thoại: 0354116495

PHÓ HIỆU TRƯỞNG: Nguyễn Thị Huyền - Điện thoại: 0365155995

PHÓ HIỆU TRƯỞNG: Lưu Quỳnh Liên - Điện thoại: 0962862769

 

CUNG CẤP THÔNG TIN PHẢN ÁNH NHANH TẠI ĐÂY